98871196


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8789

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 14 درصد و بیشتر


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 5
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture more than 14 percent .مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .