98871195


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8788

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 14 درصد


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 5
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture less than 14 percent .مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .