98871193


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8786

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 24 درصد و بیشتر قطعات منفصله موتور سیکلت­ و دوچرخه الکتریکی با قدرت 1500 وات و بیشتر


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 5
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture more than 24 percent .مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .