98871192


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8785

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 14درصد تا کمتر از 24 درصد


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 10
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture from 14 percent to less than 24 percent .مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .