98871184


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8782

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد وبیشتر به استثنای لاستیک قطعات منفصله موتور سیکلت­ و دوچرخه الکتریکی با قدرت کمتر از 1500 وات


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 15
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture more than 40 percent excluding tyres .مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .