98871183


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8781

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثنای لاستیک


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 15
SUQ : Kg

Description : Of a domestic manufacture from 30 percent excluding tyres To less than 40 percent excluding tyres .


ماخذ به 20 درصد جهت حمایت از تولید داخل تغییر یافت


مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .