98871182


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8780

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30درصد به استثنای انجین و لاستیک


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 20
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture 20 percent to less than 30 percent excluding engine and tyres .


ماخذ به 26 درصد جهت حمایت از تولید داخل تغییر یافت


مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .