98871181


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8779

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای انجین و لاستیک


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 40
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture less than 20 percent excluding engine and tyres .


ماخذ به 32 درصد جهت تامین نیاز داخلی تغییر یافت


مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .