98871172


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8777

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد و بیشتر موتور سیکلت­ انژکتوری


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 5
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture more than 20 percent and more .مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .