98871171


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8776

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 20 درصد


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 10
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture less than 20 percent .


ماخذ به 5 درصد جهت تامین نیاز داخلی تغییر یافت


مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .