98870445


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8773

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 60 درصد و بیشتر به استثنای لاستیک موتور سیکلت ها موتور سیکلت مخصوص استفاده در پیست و انواع کارتینگ


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 15
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture more than 60 percent inclusive, excluding tyres .مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .