98870443


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8769

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثنای لاستیک


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 26
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture from 30 percent to less than 40 percent inclusive, excluding tyres .مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .