98870441


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8766

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 20 درصد


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 40
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture less than 20 percent .مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .