98870433


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8764

شرح کالا : – – – – با ساخت داخل 30 درصد و بیشتر به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک وزن ناخالص وسیله نقلیه حمل و نقل کالا (g .v .w) حداکثر 5 تن (بنزین)


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 5
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture more than 30 percent excluding engines, gearboxes, axles, steering boxes, air conditioners and tyres .مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .