98870432


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8763

شرح کالا : – – – – با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر 30 درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 10
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture from 20 percent to less than 30 percent excluding engines, gearboxes, axles, steering boxes, air conditioners and tyres .مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .