98870431


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8762

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 20 درصد


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 20
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture less than 20 percent (trucks and van) .مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .