98870424


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8760

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد و بیشتر به استثنای لاستیک وزن ناخالص وسیله نقلیه حمل و نقل کالا (g .v .w) بیش از 5 تن (دیزل و بنزین)


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 15
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture more than 40 percent, excluding tyres .مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .