98870423


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8758

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل درصد 30 تا کمتر از 40 درصد به استثنای لاستیک


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 20
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture from 30 percent to less than 40 percent, excluding tyres .مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .