98870355


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8753

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 60 درصد و بیشتر وزن ناخالص وسیله نقلیه حمل و نقل کالا (g .v .w) حداکثر 5 تن (دیزل یا نیمه دیزل)


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 15
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture 60 percent and more . .مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .