98870354


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8751

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 50 درصد تا کمتر از 60 درصد به استثنای لاستیک


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 20
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture from 50 percent to less than 60 percent excluding tyres .مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .