98870353


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8749

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 50 درصد به استثنای لاستیک


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 26
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture from 40 percent to less than 50 percent excluding tyres .مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .