98870351


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8746

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثنای لاستیک


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 40
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture from 20 percent to less than 30 percent, excluding tyres .مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .