98870343


سر فصل : قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8744

شرح کالا : ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد و بیشتر به استثنای لاستیک اتومبیل سواری با حجم سیلندر بیشتر از 2500 سانتی متر مکعب (دیزل و نیمه دیزل)


حقوق ورودی ( ماخذ ) : 20
SUQ : Kg

Description : – – – – Of a domestic manufacture 30 percent and more, excluding tyres .مجوز ها : مشمول استاندارد ملی .